I NAAM // ADRES // DOEL // DUUR

Art. 1 de naam

De vereniging ‘Opwijk 2040’ is een feitelijke vereniging (‘FV’), opgericht voor onbepaalde duur.

Art. 2 adres

De zetel van de FV is gevestigd te 1745 Opwijk, Wallekesweg 15, 1745 Opwijk.

Art. 3 doel

De FV stelt zich tot doel: het verenigen van Opwijkse burgers in een denktank en doeplatform met als doel van Opwijk een duurzamere gemeente te maken. Een zo duurzaam mogelijke gemeente en dit op verschillende vlakken: ecologisch, sociaal, economisch en cultureel. Opwijk 2040 denkt na, ondersteunt en initieert mee lokale initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan die duurzaamheid in de brede zin van het woord.

De FV kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijd volledig zullen worden bestemd voor haar doel.

Zowel de FV als haar leden beogen rechtstreeks noch onrechtstreeks enig winstoogmerk of vermogensvoordeel.

Art. 4 Duur

De FV wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden.

II DE LEDEN

Art. 5 Aantal

Het maximum aantal leden is onbeperkt. Het minimum is vastgesteld op 3. Een wijziging van het ledenbestand om welke reden ook, zoals overlijden, ontslag, afzetting, kan niet leiden tot ontbinding van de FV.

Art. 6 Rechten

De leden hebben de plicht om:

 • Actief deel te nemen aan de helft van de bijeenkomsten.
 • Deel te nemen aan minstens 1 algemene vergadering

De leden hebben het recht om:

 • Suggesties te doen aangaande specifieke activiteiten ter ondersteuning van het doel
 • Specifieke activiteiten te organiseren ter ondersteuning van het doel

Art. 7 Einde

Elk lid kan op elk moment ontslag nemen uit de FV. Het ontslag gebeurt schriftelijk, en wordt overgemaakt aan de voorzitter.

Het lid dat ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen.

Indien door het ontslag het aantal leden onder het statutair minimum daalt, dan wordt het ontslag van het werkend lid opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is gevonden.

Een lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

 • Wanneer het lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om lid te worden in de FV
 • Wanneer een lid 3 maal niet aanwezig is geweest op de algemene vergadering.

Een lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering met een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

De stemming over de uitsluiting van een lid is geheim.

Het lidmaatschap van een lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat lid.

Een lid dat ontslag neemt, wordt uitgesloten of geschorst, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, hebben geen recht op het maatschappelijk fonds. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris vragen.

Art. 8 Leden: bijdrage

Aan de leden wordt geen geldelijke bijdrage gevraagd. Dit kan door de Algemene Vergadering jaarlijks herzien worden.

III DE ALGEMENE VERGADERING

Art. 9 Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de FV, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de secretaris.

Elk lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Elk lid kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander lid.

Art. 10 Bevoegdheden

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

 • De goedkeuring van de statuten;
 • De goedkeuring van een wijziging van de statuten;
 • Goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
 • De ontbinding van de FV;
 • De benoeming van de vereffenaars, wanneer de FV ontbonden zal worden;
 • De uitsluiting van een lid;

Het nemen van alle andere beslissingen die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Art. 11 Samenkomst

De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden samengeroepen door de voorzitter van de FV. Ze wordt via mail bijeengeroepen door de voorzitter.

De algemene vergadering wordt tevens door de voorzitter samengeroepen in de gevallen dat hij dit nodig acht of wanneer een lid het schriftelijk aan de voorzitter vraagt.

Art. 12 Aanwezigheidsquorum & meerderheden

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over alle punten indien er een aanwezigheidsquorum van 50 (vijftig) percent van de leden is bereikt.

Elk werkend lid heeft één stem.

De voorzitter van de FV heeft een doorslaggevende stem indien de stemming onbeslist eindigt.

De beslissingen binnen de algemene vergadering over alle punten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde uitgebrachte stemmen.

Voor de berekening van de meerderheden worden de onthoudingen en ongeldige stemmen niet in rekening genomen.

IV HET DAGELIJKS BESTUUR

Art. 13 Voorwaarden en samenstelling

De algemene vergadering van de leden kan één of meer leden of niet-leden met het dagelijks bestuur van de feitelijke vereniging belasten. Zij bepaalt de bevoegdheden van het dagelijks bestuur.

V ONTBINDING, NIETIGHEID & VEREFFENING

Art. 14 Ontbinding

De FV kan op elk ogenblik vrijwillig worden ontbonden. Aanwezigheid en meerderheid hierboven bepaald.

In geval van ontbinding van de feitelijke vereniging benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid en, in de geest van het in artikel 3 omschreven doel, de bestemming die aan het vermogen van de FV moet worden gegeven.

De leden van de FV en hun rechtsopvolgers hebben zowel tijdens het bestaan als na de ontbinding van de feitelijke vereniging, geen enkele persoonlijke aanspraak op het vermogen van de FV.

Art. 15 Bestemming netto – actief

De bestemming die aan het netto – actief moet worden besteedt aan één of meer verenigingen, waarvan het doel het best overeenkomt met het maatschappelijk doel van de FV.

De bestemming van het actief wordt vastgesteld door de algemene vergadering of door de vereffenaar(s).

De vereffenaars oefenen hun opdracht alleen als college uit.

VI SLOT

Art. 16 Slot

Tenzij in deze statuten anders is bepaald, zijn alle ter zake dienstige regels van het burgerlijk recht toepasselijk.

Opgemaakt te Opwijk op 15 maart 2017

Erkenning door de gemeente Opwijk als feitelijke vereniging bij collegebeslissing dd. 29 maart 2017